Kolejny patent w którym zostały wykorzystane nasz osiągnięcia

 Zastosowanie sztucznej śliny na bazie nanozłota
 New application of nanogold-based artificial saliva
 Numer zgłoszenia    407254

 

Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie sztucznej śliny na bazie nanozłota, szczególnie do zmniejszenia rozwoju bakterii i grzybów celem ograniczania procesów patologicznych w jamie ustnej. Sztuczna ślina jest stosowana celem poprawienia warunków nawilżania w obrębie jamy ustnej po zabiegach operacyjnych, chemioterapii. Znany stan techniki przedstawiono w publikacjach: Barbara Buczkowska „Te niezwykłe nanoczą- steczki”, Primus Non Nocere 2/2011 oraz Roman Borczyk, Katarzyna Pietranek, Tadeusz Borczyk „Praktyczne wykorzystanie nanotechnologii w stomatologii, Podkłady z rodziny Nanocare”, Asysta Den- tystyczna 1/2011. Przytoczone powyżej pozycje dotyczą zastosowania nanotechnologii w stomatologii, skupiając się na zasto sowaniu produktu Nanocare jako płukanki w leczeniu endodontycznym.

Opisywane jest zastosowanie preparatu zawierającego koloidalne nanocząstki srebra , bądź złota do płukania kanałów zębowych samodzielnie oraz jako uzupełnienie obecnie stosowanych procedur. Dotychczas nie było znane zastosowanie nanocząstek złota w sztucznej ślinie. Powyższe wskazuje na krótkotrwałą aplikację preparatu. Proponowany przez nas preparat charakteryzuje długotrwałe działanie przeciw- drobnoustrojowe nanozłota o korzystnych charakterystykach smarnościowych, co zwiększy adhezję na- nocząstek do powierzchni jamy ustnej i wydłuży czas ich aktywności biologicznej. Istotą wynalazku jest zastosowanie sztucznej śliny na bazie nanozłota zawierającej mucynę III, gumę ksantanową, koloidalny roztwór nanocząstek złota w zbuforowanym roztworze soli fizjologicznej (PBS) z NaCl, KH 2 PO 4 oraz Na 2 HP O 4 do ograniczania wzrostu mikroorganizmów bytujących w jamie ustnej na powierzchni gładkiej lub chropowatej , korzystnie wypełnień stomatologicznych i elementó w protetyki stomatologicznej przez okres 7 dni. Sztuczną ślinę stosuje się u pacjentów z infekcją jamy ustnej spowodowaną bakteriami Streptococcus mutans i Streptococcus sanguis oraz grzybami Candida albicans , jak również u pacjentów protezowanych z tendencją do infekcji jamy ustnej i reimplantacjami oraz u pacjentów protezowanych biomateriałami implantacyjnymi , a w szczególności wykonanymi ze stopów kobaltu, korzystnie na stopie Co - Cr - Mo Remanium 380. Istotą wynalazku jes t zastosowanie sztucznej śliny polegające na tym, że następuje zmniejszenie adsorpcji bakterii i grzybów do powierzchni gładkiej lub chropowatej wypełnień stomatologicznych i ele- mentów protetyki stomatologicznej, w głównej mierze typu metalicznego.