Wersja PDF

Woda po obróbce plazmą niskotemperaturową cechuje się innymi właściwościami fizykochemicznymi. Wśród nich inną stała dielektryczną oraz zwiększeniem rozpuszczalności gazów jak i substancji stałych. Zmiana właściwości fizykochemicznych przekłada się także na oddziaływanie z organizmami żywymi. Przeprowadziiśmy szereg doświadczeń oraz zleconych badań, w których badaliśmy toksyczność oraz wpływ na wzrost roślin. 1-4

Wzrost roślin

W wyniku badań nad wzrostem roślin okazało się, że:

• Największą bezwzględną i względna szybkość wzrostu roślin obserwowano dla próbek przy największej ekspozycji roślin na wodę poddaną działaniu plazmy niskotemperaturowej we wszystkich wariantach przeprowadzonych badań (próba kontrolna, Biohumus,
Pokon).1

• Największe ilości chlorofilu a i b obserwowano dla próbki WPP, blank, co świadczy o prowadzeniu bardzo intensywnych procesów fotosyntezy przez rośliny podlewane jedynie wodą poddaną działaniu plazmy niskotemperaturowej. W obecności nawozów płynnych  ilość chlorofilu a i b maleje wraz ze zwiększaniem ilości wprowadzanej do gleby wody poddanej plazmie. 1

• Analiza statystyczna wyników długości pędów naziemnych wskazuje na korzystny wpływ wody poddanej działaniu plazmy niskotemperaturowej przedstawiający się mniejszym zróżnicowanie długości pędów naziemnych.1

Toksyczność

• Na podstawie wyników testu Microtox oraz testu na dżdżownicy Eiseniafetida nie stwierdzono toksycznego wpływu wody poddanej działaniu1 plazmy niskotemperaturowej na organizmy żywe.

• Wyniki testu Microtox wskazują na korzystny wpływ wody podanej plazmie na bakterie stymulując ich procesy metaboliczne.1

• Woda poddana plazmie nie wykazuje właściwości mutagennych.1

• Woda poddana plazmie wykazuje korzystny wpływ na bakterie stymulując ich procesy metaboliczne (zwiększenie luminescencji przez bakterie Vibrio fischeri).2

• Stwierdzono znaczne zahamowanie wzrostu glonów Selenastrum capricornutum w obecności wody poddanej plazmie niskotemperaturowej.2

• W przypadku roślin jednoliściennych nie obserwowano znaczącego wpływu na zdolności kiełkowania nasion, jednak woda ta wpływa korzystnie na przyrost korzeni i pędów zwiększając ich długość nawet o 40%.2

• Obserwowano korzystny wpływ wody poddanej plazmie na przyrost korzeni w stosunku do wszystkich zastosowanych w testach roślin.2

Fot. Sorgo (Sorghum bicolor L.) A -podlewana wodą zwykłą (kontrola), oraz b) podlewana wodą obrobioną w plazmie niskotemperaturowej.

• Woda poddana plazmie wpływa hamująco na przyjmowanie pokarmu przez organizmy planktonowe obecne w wodach powierzchniowych jednak stopień zahamowania jest mniejszy niż dla wody wodociągowej. 2

Literatura
[1] Ocena przydatności wody poddanej plazmie w hodowli roślin, raport, dr inż. M. Sitarska, Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowisk
[2] Badanie toksyczności wody wodociągowej poddanej działaniu plazmy niskotemperaturowej, raport, dr hab. T. Traczewska, prof. PWr, dr inż. M. Sitarska, Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowisk
[3] Weryfikacja badań nad roślinami, dr inż, M Doskocz, dział B+R Stomadent
[4] Raport o stanie wiedzy dotyczącej klastrów wody, tworzeniu się klastrów oraz rozpadu (deklasteryzacji) stan wiedzy na dzień 2014.02.10, M. Doskocz – Dział B+R Stomadent